Carrière

السـوق

السوق / سوق الأوراق المالية للخزينة / الإحصائيات المرتبطة بسوق سندات الخزينة

الإحصائيات المرتبطة بسوق سندات الخزينة

الإحصائيات المرتبطة بسوق السندات الحكومية

سوق السندات الحكومية الصادرة عن مناقصة (الغير مسددة)

الوحدة: مليون دينار جزائري

Date (fin de mois)30/ 04/ 2022
Encours des titres d'Etat
BTC 13 Semaines127 394
BTC 26 Semaines202 209
BTA 1 an599 829
BTA 2 ans304 927
BTA 3 ans269 393
BTA 5 ans374 128
OAT 7 ans148 701
OAT 10 ans123 061
OAT 15 ans207 885
معدل العائد على السندات الحكومية الصادرة عن مناقصة (لكل جلسة)

بـ %

Date (fin de mois) 30/04/2022
Taux de rendement des titres d'Etat (TMP/RMP) -
BTC 13 Semaines 2,18
BTC 26 Semaines3,00
BTA 1 an4,78
BTA 2 ans5,11
BTA 3 ans4,91
BTA 5 ans5,31
OAT 7 ans6,44
OAT 10 ans5,45
OAT 15 ans5,01